Strona główna >> Dofinansowanie

Wymiana piecy - dofinansowanie

Dotacja na ograniczenie niskiej emisji dla miasta Krakowa

 

1. Kto może się starać o dotacje i na jaki cel je przeznaczyć?

          Dotacja celowa, może być udzielona na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska obejmujących trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na inne ekologiczne źródło ogrzewania np. piece akumulacyjne lub odnawialne źródło energii. O dotację mogą się starać mieszkańcy centralnej części Krakowa posiadający zainstalowane paleniska węglowe w celu wymiany pieców. Dofinansowanie odbywa się na następujących zasadach:

 

2. Termin, miejsce i sposób składania wniosków o udzielenie dotacji

          Aby ubiegać się o dotację na wymianę starych systemów ogrzewania należy złożyć wypełniony wniosek wraz ze wszystkimi załącznikami w Urzędzie Miasta Krakowa lub Punkcie Obsługi Mieszkańców. Wniosek o udzielenie dotacji należy składać w terminie od dnia ogłoszenia naboru wniosków. Poniżej zamieszczone zostały wymagane linki do wzorów dokumentów:

WNIOSEK ZŁOŻONY W ROKU 2017 DLA BENEFICJENTÓW NIEBĘDĄCYCH PRZEDSIĘBIORCĄ

WNIOSEK ZŁOŻONY W ROKU 2017 DLA PRZEDSIĘBIORCY

wzór umowy na udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska

Wnioski złożone w bieżącym miesiącu są rozpatrywane przez komisję po jego zakończeniu. Czas rozpatrywania wniosków nie może być dłuższy niż 60 dni, licząc od pierwszego dnia miesiąca następnego. Dotacje są przyznawane na podstawie umowy cywilno-prawnej o udzieleniu dotacji.

3. Rozliczenie dotacji oraz wzór wniosku o rozliczenie dotacji

          Beneficjent jest zobowiązany do zrealizowania zadania po zawarciu umowy w terminach, zakresie oraz na zasadach przez nią określonych a także do rozliczenia dotacji w ciągu 14 dni od momentu zakończenia prac. Dotacja na realizację zadania zostanie przekazana po jego zakończeniu oraz zaakceptowaniu prawidłowego rozliczenia. Aby rozliczyć dotację beneficjent powinien przedłożyć prawidłowo wypełniony wniosek o rozliczenie dotacji a także wszelkie inne wymagane dokumenty zgodnie z zapisami umowy, pod rygorem odmowy wypłacenia przyznanej dotacji.

wniosek o rozliczenie dotacji w roku 2017 dla beneficjentów nie będących przedsiębiorcą

wniosek o rozliczenie dotacji w roku 2017 dla przedsiębiorcy         

tworzenie stron internetowych millenium studio | strona korzysta z cookies